• پشتیبانی: 8647 - 269 - 0914

جستجو در آگهی 90                    search-in-siteنتایج جستجو برای «روش خوداظهاري»

تهران

مشاوره اخذ CEگروه مهندسی مشاور راهبرد صنعتخدمات مشاوره و اخذ گواهینامه و نشان استاندارد اروپایی محصول CE -مشاوره رایگان-نماینده رسمی و ان...

مشاهده
تهران

مراحل اخذ گواهينامه CE:1- مطالعه كامل محصول2- شناسايي الزامات مربوطه3- تشكيل پرونده فني4- صدوراظهارنامه مطابقت5- الصاق نشان CEچند ...

مشاهده
تهران

روشهاي اخذ CE:CEبه روش مميزي:دراين روش صدورگواهيCE پس ازتست وآزمون محصول درآزمايشگاههاي موردتاييدمرجع صدورگواهي وانطباق نتايج آن بااستاندارد...

مشاهده