عضویت در سایت درج آگهی بدون عضویت
ویدیو آگهی90 کارآفرینی - افزایش فروش - پولدار شدن بلیط هواپیما تبلیغات 30
جستجوی پیشرفته
اطلاعات مطلب

کد مطلب: 21362


تعداد بازدید: 116402


تاریخ انتشار: 1396/06/24


دسته بندی:لیست آموزش


دسته بندی نیازمندی ها
تعرفه آگهی ویژه
کانال تلگرام آگهی90
به پرداخت,آگهی90
مسابقه
rss feed

آمار کل بازدید

AmazingCounters.com

Powered by Agahi90.iR 
2017
شما اینجا هستید: آگهی نود » مطالب سایت » آموزش » لیست آموزش » نمایش مطلب

چگونه تبلیغات کنیم؟

چگونه تبلیغات کنیم؟

1396/06/24 - برخی اوقات در دفتــر کار خــود در شرکت نشــستیم و بــا خــود به این فکــر مــی کنیــم کــه با این همه انـرژی کـه صـرف بهبـود کیفیـت محصـولات و خدمات خـود نمودیم و هزینـه هایــی کلان و سنگینی


چگونه تبلیغات کنیم؟


برخی اوقات در دفتــر کار  خــود در شرکت نشــستیم و بــا خــود به این فکــر مــی کنیــم کــه با این همه انـرژی کـه صـرف بهبـود کیفیـت محصـولات و  خدمات خـود نمودیم و هزینـه هایــی کلان و سنگینی کــه صــرف بازاریابــی و تبلیغــات محصولاتمــان کرده ایم، پس چـرا تبلیغـات مـا نتیجـه ای در بر نداشت ؟  پس چــرا محصـولات و خدماتمـان به آن میزان کـه انتظـارش را داشتیم بفروش نرسید؟ چـرا مشـتریان ما روز بـه روز افزایش نیافت؟ 

تبلیغات


مدت ها زمان خود را صــرف ریشــه یابــی مشــکل و پیــدا کــردن مقصر میکنیـم، غافـل از اینکـه مقصر اصلی مـا هسـتیم کـه برای پیـدا کردن مشـتری نـاتوانیـم. بیشتر مـا تبلیغـات را بـه چشـم هنـر هفت گانه نـگاه مـی کنیـم و  فکر میکنیم تنهـا بـا ترکیـب شـکلهای و رنگهـا جـذاب مـی توانیـم قلـب و ذهن مردم را تسخیر و در نهایت پـول مشـتری را بـه طـرف خـود سرازیر کنیـم، در صورتیکه  هنـر تنهـا یـک روی سـکه از تبلیغـات اسـت. 


قدرت تبلیغات


تبلیغـات و آگاهی رساندن به مردم قبـل از اینکـه یـک هنـر باشــد یــک علــم اســت و زمانــی موثــر خواهــد بــود کــه بعنــوان ترکیبی از علــم و هنــر در زمان و مکانی منناسب مورد استفاده قرار گیرد. انجــام تحقیقــات بازاریابــی، شناســایی مخاطبــان و کســب اطلاعات بــروز، و ترکیــب آن بــا طــرح هــا و گرافیــک هــای هماهنــگ بــا هویــت ســازمان، شرکت و هر کسب و کاری  باعــث افزایــش چشــم گیــر اثــر بخشــی تبلیغـات مـی شـود

رسانه هاب تبلیغاتی

تنهـا چیـزی کـه نیـاز داریـم یـک راهنمـای قدرتمند در این بازار اسـت که استراتژی بداند آن هم استراتژی تبلیغاتی روز دنیا راهنمایـی قدرتمند کـه بتواند روند بازار و هارمونی آن را در اختیارمـان قـرار دهـد تـا بـا دنبـال کـردن آن بتوانیـم بفـروش چشم گیری دست یابیم و قلـب مشـتریان را تسـخیر کنیـم. آگهی90 همــواره ســعی دارد بــا تکیــه بــر دانــش نویــن تبلیغــات راهکارهـایی بـرای ارتقـای کسـب و کارهـا ارائـه نماید.


آگهی


تعییــن اســتراتژی هدف، اولیــن و مهمتریــن قدم در تعریــف خدمــات  و محصولات یــک شــرکت فعال اســت. هیــچ کســب و کاری نمیتوانــد بــدون تعییــن اســتراتژی و نقشــه راه در معرفی خود بدیگران بــه خوبــی پیــش رود و به یقین اسـتراتژیک همـان سرمایه ایست کـه از شـرکتهای بـزرگ بـه جای خواهد ماند. شــرکت ها چه غول پیکر و چه کوچک بــا تشــکیل اتاقهــای فکــر به شــناخت کامــل کسـب و کار خود پرداخته و همه جوانب آن را مورد سنجش قرار میدهند تا بتوانند اسـتراتژی برنـد را شـکل دهنـد


استراتژِی آگهی90


سعی نمایید استراتژی برند های مختلف را در سال های گذشته مطالعه نمایید ولی هرگز نیازی به کپی برداری نیست زیرا ممکن است یک روند استراتژیک برای یک شرکت و کسب و کار جواب دهد ولی برای دیگری راهی باشد برای زمین زدن آن کسب و کار. میدانید که همیشه نسبیت وجود دارد.

 

برتدینگ


بعــد از پیــاده ســازی ملزومات الگوریتم کاری و رسیدن توسط آن به یک استراتژی، زمــان اســتفاده از آنهــا فــرا میرسد. از ایـن پـس مراحل برندینــگ اینترنتــی خدمــات و محصــولات شــما شروع میشــود و بــا اسـتفاده از ابزارهای اینترنیت ماننـد سایت های تبلیغاتی، ســرویسهای کلیکــی، ایمیــل مارکتینــگ، شــبکه های اجتماعــی برنـدینگ شـما شـکل خواهـد گرفـت. شما باید بتوانید با دست آوردهای بروز فضای اینترنت در راستای اطلاع رسانی درست به تمام مردم جهان قدم بردارید که این امری اجتناب ناپذیر است و این فضا جایی برای افراد سنتی که حاضر به تجربه کردن فضاهای جدید را ندارند وجود ندارد.


الگوریتم


وقتی کــه بــدنبــال انتخــاب یک اســتراتژی بازاریابـی بـرای کسـب و کار خـود هسـتید، بایـد بــه فکــر تمامــی مشــتریان ممکن در هر سطحی باشــیم . راه های بسیار هوشــمندانه و مدرنی بــرای بــه نمایــش درآوردن برنـد شما وجـود دارد و روش های بیشماری هســت کــه شــاید خــود شــما نیــز هم اکنــون از آنهــا اســتفاده میکنیــد بعا بدون اینکه متوجه آن باشید. داشتن درک درســت از فضای اینترنت و قدرت آن در برنـدینگ شما کسـب وکار شما را در جامعـه متحول میسازد، که این امر بــرای توســعه کســب وکار پایــدار جــزو ملزومــات عصر کنونی ماســت. بــرای درک بهتــر و گرفتن تصمیمهـای اثر گذار در جهـت توسـعه کسـب وکار نیازمنـد آشــنایی بــا انــواع اســتراتژیهای بازاریابــی و تبلیغاتی هســتیم.


رسانه


اســتراتژیهای بازاریابــی و تبلیغاتی، در هر مکان و هر زمان و هر گویشی از انــواع بســیاری تشــکیل شـده است. در زمــان صحبــت از بازاریابــی استراتژیک مشــتریانمان را بــدون اینکــه متوجــه باشــند مــورد هــدف تبلیغــاتی قرار میدهیم، بــا اسـتفاده از تکنولوژیهـای مختلـف تحـت تاثیـر آن میگذاریم. همــواره مردم جهان تحــت تاثیــر تبلیــغ ناخــودآگاه محصولات قرار میگیرند که نیــاز بــه خریــد آنهــا دارند شاید الان شاید در آینده ی نزدیک. لطفا این مثال توجه کنید :  الان هر کجا پیشه هر کسی بگید زیبا,جادار,مطمئن بطور قطع میگوید امرسان... اینرور ممباب شوخی عرض کردن تا کمی از این فضا خارج شویم .

 اثر بخشی تبلیغاتبا تولید محتوا مشتریان خود را 5 برابر کنید:


بــه لطــف افزایــش سریع و روز افزون تکنولوژیهــا و گستــرش اســتفاده از انواع شــبکه های اجتماعــی، تحت تاثیــر قــرار دادن کاربــران از جهـات مختلـف دیگـر کار چنـدان مشکلی نیسـت، بـا ایـن حال میــزان محتــوای تولیــد شــده در روز بــه قــدری زیــاد میباشد کــه پیگیــری گفتگوهــای ایجــاد شــده حول محور یــک موضــوع تقریبــا غیرممکــن میباشد. در دنیــای امــروز کــه اطلاعــات همــه جـا را فراگرفتـه، هـر شـخص بصـورت میانگیـن، روزانـه 4 ســاعت در معــرض انــواع محتــواهاســت. کســب وکارهای مختلــف در تــلاش بــرای کســب اعتبــار از طریــق شبکه های مجازی و تولیـد محتـوا بـه شـکلهای گوناگـون هسـتند تـا کاربـران آنالیـن و آفالیـن خـود را مجـاب بـه عکس العمل هـای مثبــت در قبــال برنــد و کسب وکار خــود کننــد. ولــی مصرف کننــدگان بــه محتــوای تولیــد شــده از ســوی دیگــر مصرف کننــدگان بیشــر اعتمـاد و توجه میکننـد، موضوعـی کـه بـه چالـش بزرگـی بـرای بسـیاری از کسب و کارها تبدیـل شـده اسـت.


محتوا پادشاه است


شـخصیت قابـل اعتمـادی داشته باشـید، نـه کسـی کـه سـعی میکنـد،  با هر ترفندی چیـزی را به دیگران بفروش برساند. یکــی از اقدامــات مهم ایــن اســت کــه تبلیغات شـمـا باید توســط سایتهایی عرضه شـود کـه مـورد اعتمـاد جامعـه مجـازی هستند و ضربــان قلــب آن را بــه خوبــی در دســت دارد. ایــن کار، یکـی از موثرتریـن روشهـا بـرای رسـیدن بـه مخاطبـی اسـت کـه قصــد دســتیابی بــه آن را داریــد. ولــی در نظــر بگیریــد کــه هر سایتی نمیتواند با وجود قدرتمند بودن در حوضه ی بازدید این امر را برعهد بگیرد.


سایت تبلیغاتی آگهی90 بطور تخصصی در زمینه ی بازاریابی و تبلیغات فعالیت میکند شما دوستان میتوانید تبلیغات خود را کاملا رایگان و برای تمام محصولات خود یک صفحه اختصاصی داشته باشید و محصولات و خدمات خود را معرفی کنید


نیازمندی

ثبت نامآگهی

ثبت نام
...
نظر خود را ارسال کنید
[نظر شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.]

نظرات بازدیدکننده ها

سلام علیکم بسیار عالی است امید است بحول و قوه الهی در به جریان افتادن این امر موثر باشیم انشاءالله۴

تجلی نور
1396/06/07
نماد اعتماد
مارا درگوگل محبوب کنید
 
پشتیبانی آگهی90