تصاویر آگهی

توضیحات آگهی

الفا_اولفا_لیست قیمت الفا_لیست قیمت اولفا_لیست محصولات الفا_لیست محصولات_اولفا_کاتالوگ کاترهای اولفا_کاتالوگ کاترهای الفا_انواع کاتر های اولفا_انواع کاترهای الفا_خرید کاتر الفا_فروش کاتر الفا_خرید کاتر اولفا_فروش کاتراولفا_کاتر های ژاپنی الفا_کاترهای ژاپنی اولفا_لیست قیمت کاتر_لیست قیمت کاتر ژاپنی_لیست محصولات الفا_لیست محصولات اولفا_کاتر قلمی الفا_کاتر قلمی اولفا_کاتر غلطکی الفا_کاتر قلتکی الفا_کاتر روتاری الفا_کاتر غلطکی اولفا_کاتر قلتکی اولفا_کاتر روتاری اولفا_کاتر پارچه_کاتر چرم_کاتر دوار_کاتر چرم الفا_کاتر چرم اولفا_کاتر پارچه الفا_کاتر پارچه اولفا_پخش محصولات الفا_پخش محصولات اولفا_کاتر مدادی الفا_کاتر مدادی اولفا_کاتر کوچک الفا_کاتر کوچک اولفا_کاتر بزرگ الفا_کاتر بزرگ اولفا_کاتر اره ای الفا_کاتر اره ای اولفا_کاتر فلکسی بر الفا_کاتر فلکسی براولفا_کاتر پلکسی بر الفا_کاتر پلکسی بر اولفا_کاتر پلکسی بر بزرگ الفا_کاتر پلکسی بر بزرگ الفا_کاتر فلکسی بر بزرگ الفا_کاتر فلکسی بر بزرگ اولفا_کاتر فلکسی بر کوچک الفا_کاتر فلکسی بر کوچک اولفا_کاتر پلکسی بر کوچک الفا_کاتر پلکسی بر کوچک اولفا_کاتر فارسی بر_ کاتر فارسی برالفا_ کاتر فارسی براولفا_کاتر پاسپارتو_کاتر پاسپارتو الفا_کاتر پاسپارتو اولفا_کاتر قلمی_کاتر تمام پلاستیک کوچک_ کاتر تمام پلاستیک کوچک الفا_ کاتر تمام پلاستیک کوچک اولفا_کاتر تمام فلزکوچک تیغ شکن دار_ کاتر تمام فلزکوچک تیغ شکن دارالفا_ کاتر تمام فلزکوچک تیغ شکن داراولفا_کاتر اس الفا_کاتر اس اولفا_کاتر کوچک قفل اتومات با تیغ شکن_ کاتر کوچک قفل اتومات با تیغ شکن الفا_ کاتر کوچک قفل اتومات با تیغ شکن اولفا_کاتر آ 1 الفا_کاتر کوچک باتیغ شکن فلزی_ کاتر کوچک باتیغ شکن فلزی الفا_ کاتر کوچک باتیغ شکن فلزی اولفا_ کاتر کوچک باتیغ شکن فلزی a2 کاتر کوچک باتیغ شکن فلزی__کاتر اتومات یکطرفه با تیغ شکن_ کاتر اتومات یکطرفه با تیغ شکن الفا_ کاتر اتومات یکطرفه با تیغ شکن اولفا_کاتر کوچک با قفل پیچی_ کاتر کوچک با قفل پیچی الفا_ کاتر کوچک با قفل پیچی اولفا_کاتر سی درجه_کاتر 30 درجه_کاتر سی درجه الفا_کاتر سی درجه اولفا_ کاتر 30 درجه الفا_ کاتر 30 درجه اولفا_کاتر تمام استیل الفا_کاتر تمام استیل اولفا_کاتر کوچک با تیغ شکن مخزن دار_کاتر قفل اتومات با مخزن 5 تیغ_
AK1 OLFA _AK4 OLFA _AK5 OLFA _SPC1 OLFA _S20 OLFA _A-1 OLFA _A-2 OLFA _A-5OLFA_300 OLFA_NA-1 OLFA_XA-1 OLFA_DA-1 OLFA_SAC-1 OLFA_SVR-2 OLFA_PA-2 OLFA_TS-1 OLFA_MT-1 OLFA_EXL OLFA_SL-1 OLFA_BN-AL OLFA_L-1 OLFA_L-1/LFB OLFA_L-1/LWB OLFA_NOL-1 OLFA_L-1/SPC OLFA_L-2 OLFA_DL-1 OLFA_L-5/5BB OLFA_L5-AL OLFA_L5-AL/5BB OLFA_L6-AL OLFA_L7-AL OLFA_L7-AL/5BB OLFA_CL OLFA_XL-2 OLFA_MXP-AL OLFA_H-1 OLFA_XH-1 OLFA_XH-AL OLFA_HSW-1 OLFA_CS-5 OLFA_PC-S OLFA_PC-L OLFA_HOK-1 OLFA_CK-1 OLFA_CK-2 OLFA_SK-4 OLFA_SK-9 OLFA_SK-10 OLFA_SK-12 OLFA_SCS-1 OLFA_SCS-2 OLFA_SCS-3 OLFA_SCS-4 OLFA_CMP-1 OLFA_CMP-2 OLFA_CMP-3 OLFA_CMP-1/DX OLFA_RTY-GUIDE OLFA_RTY-4 OLFA_PRC-3 OLFA_RTY-1G OLFA_RTY-1C OLFA_RTY-2C OLFA_RTY-2C YEL OLFA_RTY-2G OLFA_RTY-2NS OLFA_RTY-2DX OLFA_RTY-3G OLFA_RTY-3NS OLFA_RTY-3DX OLFA_RTY-ST/QR OLFA_45-C OLFA_CHN-1 OLFA_MC-45 OLFA_MC-45/2B OLFA_MC-45/DX OLFA_SCR-L OLFA_GSR-1/3B OLFA_XSR-200 OLFA_XSR-300 OLFA_DC-3 OLFA_CTN-1/40 OLFA_TK-4/60 OLFA_TK-4/32 OLFA_TK-3M OLFA_CM-9 OLFA_KB OLFA_KB-5/30B OLFA_KB-4/F5 OLFA_ KB-4/R5 OLFA_ KB-4/S5 OLFA_AB-10 OLFA_ABB-10B OLFA_AB-50 OLFA_ABB-50 OLFA_DKB-5 OLFA_SAB-10 OLFA_MTB-10B OLFA_LB-10 OLFA_LBB-10 OLFA_LB-50 OLFA_LBB-50 OLFA_LBD-10 OLFA_LBD-50 OLFA_LFB-5B OLFA_LWB-3B OLFA_SWB-1 OLFA_HB-20 OLFA_HBB-20 OLFA_HSWB-1/1B OLFA_SWB-3 OLFA_SWB-5/1B OLFA_SKB-2/5B OLFA_SKB-2S/10B¬ OLFA_SKB-10/10B OLFA_BS08-6B OLFA_CKB-1 OLFA_CKB-2 OLFA_COB-1 OLFA_GSB-1S OLFA_HOB-1 OLFA_MCB-1 OLFA_PB-450 OLFA_PB-800 OLFA_RB-18-2 OLFA_PRB-18-2 OLFA_RB-28-2 OLFA_RB-45-1 OLFA_RB-45H-1 OLFA_RB-45-10 OLFA_PIB-45-1 OLFA_WAB-45-1 OLFA_RB-60-1 OLFA_CHB-1 OLFA_XMT-1/3BB OLFA_ESK-1 OLFA_RM-IC-C OLFA_RM-IC-S OLFA_RM-IC-M OLFA_CM-A3 OLFA_CM-A2 OLFA_FCM-A3 OLFA_FCM-A2 OLFA_NCM-S OLFA_NCM-M OLFA_NCM-L OLFA_RM30*30 OLFA_QR-6S OLFA_QR-12S OLFA_QR6*24 OLFA_MQR-15*30 OLFA_MQR-30*30 OLFA_MQR-15*60 OLFA_OLFA_کاتر قفل پیچی با قابلیت کارتن باز کردن الفا_کاتر دسته بلند الفا_کاتر فوق بزرگ الفا_کاتر فوق بزرگ اره ای الفا_کاتر متوسط با دو تیغ اره ای الفا_کاتر پلکسی بر الفا_کاتر تسمه باز کن الفا_کاتر چاقویی الفا_کاتر ایمن الفا_سیفتی کاتر الفا_قیچی شماره یک الفا_قیچی شماره دو الفا_قیچی شماره سه الفا_قیچی شماره چهار الفا_قیچی مخصوص چپ دست های الفا_قیچی الفا برای چپ دست ها و راست دست ها_کاتر المینیومی الفا_کاتر دایره بر الفا قطر 1 تا 15 سانت_ کاتر دایره بر الفا قطر 1/6 تا22 سانت_ کاتر دایره بر الفا قطر 1 تا 15 سانت_ کاتر دایره بر الفا قطر4 تا 22 سانت_ کاتر دایره بر الفا قطر 7 تا 30 سانت_کاتر پرفراژالفا_ست خیاطی الفا_کاردک پنجه ای الفا_کاردک چکش خور الفا_تیغ شکن الفا_کاتر جیبی الفا_تیغ 32 درجه الفا_تیغ 30 درجه الفا_تیغ استیل کوچک الفا_تیغ فولادی کوچک الفا_تیغ 10 عددی الفا_تیغ 50 عددی الفا_تیغ گرد الفا_تیغ دوار الفا_تیغ غلطکی الفا_تیغ 25 میل الفا_ تیغ 18 میل الفا_ تیغ 9 میل الفا_تیغ ذوزنقه ای الفا_تیغ مستطیلی الفا_تیغ داسی الفا_تیغ چاقویی الفا_مت برش الفا_صفحه برش الفا_مت برش چرم الفا_مت برش پارچه الفا_مت برش 3میل الفا_مت برش 5/1میل الفا_مت برش ترمیم شونده_مت ضخامت 2 مبل الفا_مت برش 3 میل قابل ترمیم_مت برش تاشو الفا_مت برش چرخان الفا_مت برش گردان الفا_مت اینچی و سانتیمتری الفا_خط کش اینچی الفا_خط کش سانتیمتری الفا_خطکش15در30 الفا_خط کش15در60 الفا_خطکش 30در30 الفا_تیغ تیز بر الفا_

هشدار پلیس :
لطفاً پیش از انجام معامله و پرداخت وجه از صحت کالا یا خدمات ارائه شده بصورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

آدرس آگهی دهنده :

خیابان امام بعد از میدان حسن اباد کوچه علیزاده پاساژ لرنزو پلاک 13


Alarm1Alarm2


جزئیات آگهی

موبایل
09358500086
تلفن
09358500086
کد آگهی
87242
موقعیت آگهی
همه استان ها
تعداد بازدید
eye 35
تاریخ درج
۱۴۰۱/۵/۱۹
تاریخ بروز رسانی
۱۴۰۱/۵/۱۹
ایمیل
toubatools@gmail.com

کلیپ آگهی

Ad-video

کلمات کلیدی

آگهی دهنده


موبایل
09358500086
ایمیل
toubatools@gmail.com
درج آگهی رایگان

سایت آگهی90 یک شتاب دهنده تبلیغاتی میباشد که صرفا جهت نمایش آگهی ها و تبلیغات کاربران فعالیت دارد.در این سایت هیچ گونه خرید و فروش کالا وجود ندارد این سایت جهت تبلیغات کسب و کارهای مختلف , محصولات و خدمات میباشد.

اینمادlogo-samandehi

تماس با ما

می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم تماس با ما برای ما ارسال کنید.
ایمیل: info [@] agahi90.ir

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع برعهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های ایرانی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای شتاب دهنده تبلیغاتی آگهی90 محفوظ است وبتینا وبتینا
تصویر آیکن بگراند